понеділок, 2 січня 2023 р.

Управління змінами у сфері послуг
Пропонуємо до уваги студентів туристичних спеціальностей практикум «Управління змінами у сфері послуг». У посібнику наведено рекомендації з вивчення дисципліни «Управління змінами у сфері послуг». Висвітлено основні теми для вивчення у розрізі лекційних, практичних занять та самостійної роботи студентів. Окреслено мету і завдання практичних занять, надано стислі рекомендації по їх виконанню. Висвітлені орієнтовні питання та завдання для поточного (проміжного) контролю та самоконтролю знань студентів, а також представлені питання і завдання для підсумкового семестрового контролю (іспиту) з дисципліни. Визначено систему оцінювання результатів навчання здобувачів за конкретизованими і систематизованими критеріями. Окрема увага приділена політиці вивчення курсу та питанням академічної доброчесності, як її складової. Наведено перелік рекомендованих літературних джерел для додаткового ґрунтовного опрацювання теоретико-методологічного та практичного базису з дисципліни. У додатках конкретизовано форми та методи навчання за кожною темою курсу, а також структуровано за темами загальні і спеціальні компетентності та результати навчання, яких набувають здобувачі.

З посібником Гончар, Лілія Олександрівна. Управління змінами у сфері послуг: Практикум / Л. О. Гончар, Л. В. Батченко; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Факультет готельно-ресторанного і туристичного бізнесу. - К.: Ліра-К, 2020. - 69,[1] с. можна ознайомитися у відділі документів з економічних, технічних та природничих наук ОУНБ імені Дмитра Чижевського. 

Марина Григор’єва, головний бібліотекар

відділу документів з економічних, технічних та природничих наук

Глобальні трансформації туристичних практик і технологій в контексті становлення цифрового суспільства (digital society)

 


Туризм на етапі постіндустріального розвитку суспільства характеризується суттєвими змінами в системі координат туристської діяльності споживачів. 

У монографії С. І. Дичковського «Глобальні трансформації туристичних практик і технологій в контексті становлення цифрового суспільства (digital society)», що вийшла друком у 2020 році, висвітлено основні підходи до осмислення феномену туризму в контексті сучасного культурологічного знання. За допомогою культурологічного аналізу розкриті тенденції розвитку туристичних практик і технологій в сучасному соціокультурному просторі. Представлено дослідження глобальних трансформацій туристичних практик і технологій в контексті становлення цифрового суспільства. Визначено культуротворчий потенціал брендингових стратегій в рамках творення туристичного простору.

Монографія має обґрунтовану авторську концепцію та чітку структуру. Автором опрацьована велика кількість теоретичних праць. Монографічна праця спирається на достатньо широку джерельну базу, яка включає документи й матеріали культурологічного напряму.

Видання призначене для широкого кола аудиторії: викладачів, аспірантів, магістрів, студентів закладів вищої освіти, усіх хто цікавиться культурологічними аспектами індустрії туризму.

З книгою Дичковський С. І. Глобальні трансформації туристичних практик і технологій в контексті становлення цифрового суспільства (digital society): монографія. Київ: Ліра-К, 2020. 384 с. можна ознайомитися у відділі документів з економічних, технічних та природничих наук ОУНБ імені Дмитра Чижевського.

Марина Григор’єва, головний бібліотекар

відділу документів з економічних, технічних та природничих наук

Центри трансферу технологій: еволюція моделей, світовий досвід, шляхи розвитку в Україні


 Економічний розвиток будь-якої країни можливий лише на основі успішного поєднання всіх елементів інноваційної діяльності, а саме: науки, техніки, технології та виробництва. Інновації у завершеному вигляді являють собою готові до впровадження технології, які вже на виробництві здатні підвищити ефективність господарської діяльності будь-якого виду підприємницької діяльності. Тому для споживачів актуальним є процес одержання та впровадження у виробництво таких новітніх технологій, які називаються трансфером.

У монографії «Центри трансферу технологій: еволюція моделей, світовий досвід, шляхи розвитку в Україні» розглянуто еволюцію концептуальних моделей трансферу технологій та світовий досвід їх застосування, місце і роль центрів трансферу технологій як провайдерів стратегії розвитку університетів у ланцюгу «Університет - Підприємства», теоретико-методичні засади економічного оцінювання їхньої діяльності та розвитку трансферу технологій з університетів у бізнес-середовище. Видання буде цікавим і корисним для науковців закладів вищої освіти й центрів трансферу технологій, оцінювачів науково-технічних розробок, розробників, аудиторів, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться проблематикою трансферу і комерціалізації науково-технічних розробок.

З книгою: Козик, Василь Васильович. Центри трансферу технологій: еволюція моделей, світовий досвід, шляхи розвитку в Україні / В. В. Козик, О. Б. Мурихіна, М. Б. Жураковська; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Львівська політехніка". - К. : Кондор, 2021. - 127,[1] с. : схеми, табл. - можна ознайомитися у відділі документів з економічних, технічних та природничих наук ОУНБ імені Дмитра Чижевського.

Марина Григор’єва, головний бібліотекар

відділу документів з економічних, технічних та природничих наук