вівторок, 25 червня 2024 р.

МЕНТАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я: ЯК ПОДБАТИ ПРО СЕБЕ?

Ментальне здоров’я є невід’ємною частиною щасливого життя. Це поняття дуже широке і поєднує різні аспекти. Громадське (ментальне/психічне) здоров’я – стан добробуту, в якому людина живе, працює та може протистояти життєвим стресам, а ще – це гармонія здорового духу, здорового психічного і фізичного здоров’я. В умовах військових дій найголовнішим завданням у сфері громадського здоров’я країн світу є надання якісних медичних послуг для профілактики неінфекційних захворювань та запобігання поширенню захворювань на психічні розлади. Збереження ментального/психічного здоров’я є головним питанням країн світу через те, що захворюваність на розлади психіки та поведінки входить до 10 найпоширеніших захворювань і є великим соціальним тягарем держав у всьому світі й головною причиною зменшення років життя людей планети.
Проблема захисту ментального/психічного здоров’я в сучасній системі громадського здоров’я України загострилася з початком повномасштабної війни. Для повноцінного життя кожного громадянина України є обов’язком дбати про своє ментальне/психічне здоров’я. У воєнний час/стан це дуже важко, особливо для осіб, які перебувають у зоні бойових дій, в окупації. Постійні повітряні тривоги, бомбардування є потенційним чинником тривалих стресів, депресій, посттравматичний стресовий розлад, які виснажують організм людини. За прогнозами ВООЗ, встановлено, що кожен другий українець може зіткнутися з проблемами у сфері ментального/психічного здоров’я.
Як зрозуміти, що виникли проблеми з психічним здоров’ям, та де знайти відповіді? В цьому допоможуть книги з психології та психіатрії, що знаходяться у головній книгозбірні області бібліотеці імені Дмитра Чижевського у відділі документів з питань медицини та охорони здоров’я, а саме: учбова література - підручники, навчальні та навчально-методичні посібники - монографії, довідкові видання та інші. Пропонуємо познайомитись з виданнями з цієї тематики. Вся ця література так чи інакше допоможе стабілізувати ментальне/психічне здоров’я ваше або ваших близьких та рідних, якщо буде в цьому потреба. А ще - стати у нагоді викладачам, студентам, спеціалістам, психологам, психіатрам, військовим, внутрішньо переміщеним особам, пересічним громадянам та всім бажаючим, хто цікавиться такою літературою.

Никоненко, Ю. П. Основи психологічної просвіти та профілактики : навчально-методичний посібник / Ю. П. Никоненко ; Ніжинський держ. ун-т ім. М. В. Гоголя. - К. : КНТ, 2019. - 191 с. У посібнику представлені основні поняття та теоретико-методологічні концепції первинної, вторинної, третинної психологічної профілактики порушень психологічного здоров'я учнівської молоді та педагогів. Проаналізовані найбільш поширені порушення адаптації учнів та студентів, розроблені заходи профілактики негативних наслідків стресу та синдрому «професійного вигорання» у педагогів та інших фахівців. Навчально-методичний посібник укладений для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Психологія», «Соціальна робота», «Практична психологія» денної та заочної форми навчання. Доцільний для використання викладачами загальноосвітніх навчальних закладів, ВНЗ, практичними психологами, студентами педагогічних та психологічних спеціальностей, соціальними педагогами, батьками.
Сучасні воєнні події в Україні супроводжуються збільшенням кола осіб, які потребують медико-психологічної підтримки (військовослужбовці, члени їхніх родин, тимчасово переміщені особи та ін.). Виникає нагальна потреба у підготовці фахівців, здатних надавати медико-психологічну допомогу як самостійно, так і в складі мобільних мультидисциплінарних команд. В цьому допоможуть наступні книги:
Охорона ментального здоров’я та медико-психологічна реабілітація військовослужбовців в умовах гібридної війни: теорія і практика : монографія / В. І. ЦІимбалюк, В. В. Стеблюк, О. В. Друзь ; ред. В. І. Цимбалюк. - К. : ВСВ «Медицина», 2021. - 256 с. У монографії висвітлено проблеми розбудови системи охорони психічного здоров’я в Збройних силах України, організації психіатричної, наркологічної, медико-психологічної, а також волонтерської допомоги. Розкрито актуальні питання сфери психічного здоров’я учасників бойових дій на Сході України. Зокрема описано вплив чинників бойового середовища на військовослужбовців, клініко-психологічні характеристики посттравматичного стресового розладу, аддиктивні розлади, суїцидальні випадки, контузії та постконтузійний синдром. Наведено програму комплексної диференційованої терапії ПТСР у військовослужбовців. Особливу увагу приділено психологічній корекції порушень здоров’я сім’ям учасників бойових дій. Видання буде корисним для студентів, магістрів, лікарів-інтернів медичних закладів вищої освіти України.
Розлади психічної сфери внаслідок бойових дій : навчальний посібник для лікарів-інтернів, лікарів-слухачів, фахівців з немедичною освітою, які працюють в галузі охорони здоров’я, факультетів післядипломної освіти вищих медичних навчальних закладів / В. Д. Мішиєв [та ін.]. - К. : Медицина, 2023. – 127 с. Посібник присвячений основним питанням діагностики, екстреної медичної допомоги, психофармакотерапії та психотерапії психічних розладів, пов’язаних з веденням бойових дій. Включає в себе, крім теоретичного матеріалу, тестові завдання для контролю отриманих знань та списки літератури, рекомендованої до самостійного вивчання до кожної теми. Видання призначене для лікарів-психотерапевтів, лікарів-психіатрів, лікарів-неврологів, лікарів-психологів, практичних психологів, лікарів загальної практики-сімейної медицини, які проходять навчання на курсах спеціалізації та тематичного удосконалення на факультетах післядипломної освіти вищих навчальних закладів IV рівня акредитації.
Про головні ознаки порушення психологічної рівноваги та перші «дзвіночки» ментальних розладів можна прочитати у такому виданні як Герасименко, Лариса Олександрівна. Реакція на важкий стрес та розлади адаптації. Посттравматичний стресовий розлад : навчальний посібник / Л. О. Герасименко, А. М. Скрипніков, Р. І. Ісаков. - К. : Медицина, 2023. – 119 с.
Воєнні дії, що тривають із лютого 2022 р. в Україні, мали негативний вплив на пацієнтів зі стресовими розладами, які потребують спеціалізованої та високофахової медичної допомоги. У навчальному посібнику подано систему надання медичної допомоги пацієнтам із гострим стресовим розладом (ГСР), посттравматичною стресовою реакцією (ПТСР) та розладами адаптації (РА). Широко розкрито діагностичний підхід, який використовують у галузі психічного здоров’я. Верифіковано психодіагностичні уміння, наявність та ступінь тривоги, безсоння, суїцидальні тенденції, систематизовані шкали та методи обстеження у зручному форматі. У посібнику виконано порівняння останньої Міжнародної класифікації хвороб 11-го перегляду з описаною попередньою класифікацією. Наводяться основні клінічні прояви, диференціальна діагностика, сучасна терапія ГСР, ПТСР, РА на основі клінічного досвіду та аналізу світової медицини. Навчальний посібник рекомендовано для поглибленого вивчення студентами медичних, педіатричних та стоматологічних факультетів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів фаху «Психіатрія та наркологія», а також може бути використаний магістрами та аспірантами фаху «Психіатрія та наркологія», «Психотерапія» та «Медична психологія». Книга призначена для психологів, психіатрів, студентів магістерського рівня, аспірантів цього профілю.
Чабан, О. Психічні розлади воєнного часу / О. С. Чабан, О. О. Хаустова, В. Ю. Омелянович // Бібліотечка практикуючого лікаря. - 2023. - № 8-9. - С. 7-183. У монографії викладено сучасні погляди та практичні рекомендації щодо диференційної діагностики, лікування й реабілітації хворих, які страждають на психічні розлади та пов’язані з впливом стресорів, типових для воєнного часу. Звернуто увагу на види психічної патології, асоційованої як із безпосеред­нім перебуванням у зоні бойових дій, так і з вимушеною міграцією, полоном та тортурами. На підставі сучасних клінічних настанов провідних західних країн і вітчизняного досвіду розглянуто підходи до діагностики, першої домедичної допомоги, психофармакотерапії й психотерапії бойової та оперативної стре­сової реакції, гострої реакції на стрес, посттравматичного стресового розладу, комплексного посттравматичного стресового розладу, тривалого розладу горя й розладу адаптації. Видання буде корисним для військових лікарів усіх спеціальностей, лікарів-психіатрів, лікарів-медичних психологів, лікарів-психотерапевтів, лікарів-нарко­логів, лікарів-інтернів і лікарів, які проходять навчання на курсах спеціалізації за спеціальностями «Психіатрія», «Наркологія», «Психотерапія» та «Медична психологія», а також студентів вищих медичних навчальних закладів України IV рівня акредитації за спеціальностями «Медицина», «Медична психологія». Монографія також може бути корисною для підготовки парамедиків та волон­терів, які надають допомогу військовослужбовцям і цивільним, які перебували в зоні бойових дій, були в полоні чи є вимушеними мігрантами.
Сьогодні у світі спостерігається стрімке поширення захворювань психіки, нерозривно пов’язаних із соматичними недугами, причини яких криються у взаємодії факторів тілесності та психіки. В реаліях нашого часу в Україні ця проблема набуває актуального звучання. Тож варто звернутись до таких видань: 
Посттравматичний стресовий розлад : навч. пос. для студентів вищих мед. закладів МОЗ України / Олена Венгер, Світлана Ястремська, Надія Рега ; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського МОЗ України". - Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. - 260 с. У посібнику описано посттравматичний стресовий розлад та докладно знайомить з стратегіями надання допомоги пацієнтам із цим станом. Методика викладання курсу включає традиційні методи навчальної роботи, зокрема аналіз випадків із практики, роботу в групах, колективне обговорення і самооцінювання.
Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) є психічним розладом, який розвивається у деяких людей після того, як вони пережили або стали свідками травматичних подій. ПТСР є проблемою тривоги, яка розвивається після надзвичайно травматичних подій, таких як війна, злочин, нещасний випадок або стихійне лихо. Люди з посттравматичним стресовим розладом не можуть пережити цю подію через нав’язливі спогади та кошмари; схильні уникати всього, що нагадує їм про травму і мають тривожні почуття, яких раніше не було, настільки інтенсивні, що їхнє звичне життя порушується. Тож можна звернутись до посібника Практична психосоматика: тривога // Бібліотечка практикуючого лікаря. - 2022. - № 7-8. - С. 8-137. У навчальному посібнику узагальнено та систематизовано сучасний світовий досвід із надання допомоги хворим на тривожні розлади. Приділено особливу увагу епідеміології та етіопатогенезу тривоги, розглянуто основні теорії формування розладів, в основі яких є тривожне реагування, та продемонстровано можливість їх інтеграції. Досліджено клінічні особливості та діагностику тривоги за клінічними шкалами, а також діагностику окремих тривожних розладів відповідно до класифікацій МКХ-10, DSM-5 та МКХ-11. Наведено сучасні схеми їх лікування, у тому числі у випадках появи резистентності до терапії. Навчальний посібник розраховано на лікарів-психіатрів, лікарів-наркологів, лікарів-неврологів, лікарів невідкладної допомоги, лікарів загальної практики сімейної медицини, а також слухачів вищих медичних навчальних закладів післядипломної освіти і студентів медичних вузів. А ще бажано звернути увагу на таке видання Чабан, О. С. Практична психосоматика: діагностичні шкали / О. С. Чабан, О. О. Хаустова [та ін.] // Бібліотечка практикуючого лікаря. - 2019. - № 3. – С.112. У третій, оновленій та доповненій редакції навчального посібника з позиції психосоматичної медицини, представлено діагностичні підходи до курації пацієнтів загальносоматичної та психіатричної практики в умовах сучасного агресивного соціуму. Проаналізовано проблеми гіподіагностики психічних розладів у пацієнтів соматичної практики, особливо за наявності одного або кількох хронічних неінфекційних захворювань. Наведено та пояснено представленість психосоматичних розладів у класифікаціях МКХ-10, DSM 5 та МКХ-11. Описані методи обстеження психосоматичного пацієнта, що дозволяють визначити його схильність до розвитку психосоматичного розладу, верифікувати наявність та ступінь виразності тривоги, ПТСР, депресії, суїцидальних тенденцій, безсоння, болю, втоми, когнітивного дефіциту, порушень міжособистісних відносин тощо. Звернено увагу на оцінку життєстійкості та потреб у реабілітації; надано шкали для визначення тривоги та депресії в постінсультних пацієнтів із вадами комунікації. Висвітлені методи визначення якості життя психосоматичних пацієнтів, у тому числі ті, що розроблені авторами посібника. Окремий розділ присвячено діагностиці синдрому емоційного вигоряння. Наведені матеріали дозволяють провести всебічну оцінку основних психопатологічних феноменів задля обґрунтованої подальшої розробки стратегії і тактики комплексної терапії.

Пропонуємо книгу Ісаков, Рустам Ісроілович. Психосоматична патологія / Р. І. Ісаков. - К. : Медицина, 2023. - 167 с. – покликана допомогти масовому читачеві і спеціалістам з охорони здоров’я систематизувати знання про сучасний стан психосоматичної патології, її історію та перспективи. Книга буде корисна читачам, які досліджують «мову тіла» і «загадки душі», лікарям та психологам, які навчаються і практикують, студентам медичних закладів вищої освіти, а також усім, хто зацікавлений у поліпшенні власного самопочуття, здоров’я дітей та близьких.

Підсумовуючи, можна лише побажати: читайте, вивчайте, навчайтесь, використовуйте на практиці, робіть власні висновки, та не забувайте, що ментальне здоров’я є невід’ємною частиною життя. Будьте здорові та щасливі. Разом до перемоги!

Лариса Медведєва, 
головний бібліотекар відділу документів
з питань медицини та охорони здоров'я

середа, 5 червня 2024 р.

Що таке вімельбух, для чого вони та де їх знайти?

Вімельбухами називаються книжки для дітей з мінімумом тексту і максимумом візуальної інформації. Іншими словами, вімельбухи – це книжки-розглядалки. Їхніми особливостями є те, що вони яскраві, мають мало тексту, насичені ілюстраціями, сюжет створюється при розгляданні малюнків.

Вони мають довгу історію: прабатьками вімельбухів вважають картини епохи Ренесансу художників Брейгеля та Босха. Ці картини відрізняються величезною кількістю деталей. 

Сад земних насолод -Ієронімус Босх
Бійка між Карнавалом і Постом - Пітер Брейгель Старший

Вімельбухи як книги з’явились значно пізніше – наприкінці 1960-х років і спочатку не мали окремої назви. Засновником жанру є німець Альфонс «Алі» Мітґуг, який страждав на дислексію. Можливо, саме тому створював книги, де без слів було зрозуміло сюжет. Алі Мітґуг створив 72 книги, які продавались мільйонними накладами та перекладені більше ніж 20 мовами світу. 

З книги Алі Мітґуга

Вімельбухи завойовували любов дітей та дорослих по свій планеті.

В Україні вімельбухи з’явились не так давно, лише на початку 2000-х років але вже встигли знайти своїх поціновувачів серед дітей та дорослих.

Чим корисні вімельбухи?

Перш за все, книги-розглядалки чи книги-картинки допомагають розвивати мовлення, уяву, логіку та увагу дітей. Крім того, вони можуть мати завдання чи загадки.

 З книги Легенди замків України. Шукай. Мандруй. Фотографуй - Катерини Дем’янчук та Юлії Ясінської

Наприклад, знайти певного персонажа, порахувати кількість предметів чи знайти зображення одного кольору. Незважаючи на те, що ці книги не мають тексту, або мають зовсім мало, вони безкінечні та індивідуальні, адже кожен може придумати свою історію. В них не має єдиного сюжету. «Читання» вімельбухів нагадує гру і саме тому може стати чудовим способом проведення часу для усієї родини, а педагогам та психологам допомогти у визначенні розвитку дітей.

Як «читати» книги-картинки?

Все залежить від віку дитини. Для дитини до 1 року, яка концентрується на картинці та слухає розповідь дорослого, вімельбухи підходять для вивчення нових слів.

Для дітей від 1 року до 3-х вімельбухи можуть допомогти не лише вчити нові слова, виконувати завдання, вчити кольори чи величини, а й будувати прості логічні ланцюжки. Наприклад, почався дощ і всі дістали парасольки.

 З книги «Літня книга»  Ротраут Сузанни Бернер

Діти будуть задавати багато уточнюючих запитань. Дорослі мають знайти в собі сили та відповідати на всі питання. Це допоможе дитині навчитися розуміти причинно-наслідкові зв’язки та підштовхне її інтерес до вивчення навколишнього світу.

Для 3-річок та старших вімельбухи можуть стати помічниками у вивченні цифр та фігур.

З книги «Рахують усі» - Крістін Рушіфте

Крім того, «читання» вімельбухів чудово розвивають розмовну навичку. В цьому віці варто звернути увагу на емоції. Потрібно навчити дитину описувати емоції героїв книги, погоду чи природні явища. Опис має збільшуватись, вже дорослі мають запитувати, а дитина придумувати свої історії та відповідати на питання.

Де знайти вімельбухи в Кропивницькому?

В Україні вімельбухи вже не є якоюсь диковинкою та друкуються багатьма видавництвами, тому їх можна знайти в усіх книжкових магазинах і навіть супермаркетах. Проте це великоформатні, яскраві з високою поліграфічною якістю книги, й ціна їх висока. А для користувачів бібліотеки вімельбухи – безкоштовні. І ось деякі з них:

«Літня книга» Ротраут Сузанна Бернер 

«Літня книга» входить до серії вімельбухів «Містечко», але читати її можна і окремо. Автор – німецька художниця, яка проілюструвала більше 80 книг та має безліч нагод і премій, не просто показує читачеві різноманітних персонажів – вона розповідає їхні історії. Книга практично без тексту – але для читання! Єдиний текст в книзі – вивіски. Щоб прочитати сюжет слід зібрати його, як пазл, уважно розглядаючи картинки та стежачи за головними героями. В цій книзі знаходиться купа прихованих таємниць і сюрпризів, які дитина буде із задоволенням шукати та розгадувати. Особливість: книга повністю з картону.

«Рахують усі» Крістін Рушіфте 

У 2019 році книжка була відзначена Премією з літератури для дітей та молоді Північної Ради, а також увійшла до короткого списку лауреатів найпрестижнішої норвезької літературної Премії Браґі та Міжнародного конкурсу ілюстраторів 2019. «Рахують усі» – помічник у навчанні дитини рахувати. Відкривши книгу, ти бачиш високоякісну яскраву поліграфію, що точно зацікавить дитину. Тут знайдеться чимало великих і маленьких секретиків і загадок, які можна розгадати лише добре придивившись. Особливість: книга розрахована на дітей від 3-х років, має завдання.

«Лінія часу. Візуальна історія світу» Петер Гюс  

Візуалізація зародження та розвитку світу в хронологічній послідовності з коротким описом та неймовірними малюнками Петера Гюса. Переглянувши вімельбух, ти дізнаєшся про зародження планети, динозаврів, перших людей, життя в стародавні та середньовічні часи і далі-далі аж до 2010-х років. Особливість: книга розрахована на дорослих дітей, крім того, буде неймовірно цікавою й для дорослих.

«Як це працює? Тварини» Нікола Кухарська  

Це не вімельбух в класичному його розумінні, а книга з його елементами. Як для вімельбуха, то тут забагато тексту, але малюнки! Вони дуже детально промальовані, крім цього, дотепні та мають прикольні наукові факти. Книга незвична і дуже цікава. У ній розкривається багато таємниць про домашніх тварин і про тих, що мешкають на фермі, у парку чи лісі. Тут можна знайти різноманітні цікавинки про їхні звички, особливості поведінки, внутрішньої будови й навіть мислення! Особливості: не зовсім вімельбух, але захопить своїм гумором і дітей, і дорослих.

«Легенди замків України. Шукай. Мандруй. Фотографуй» Катерина Дем’янчук, Юлія Ясінська 

Вімельбух для маленьких дослідників нашої країни. На кожному розвороті зображено один з замків або фортеця (Хортиця, замок Паланок, Підгорецький замок, Хотин, Кам’янець-Подільська фортеця, Батуринська цитадель, Берегвар, замок Люборта, Аккерманська фортеця, Олесько та Свірж), розповідається коротка легенда та завдання для захопливого квесту, а на останньому розвороті є спеціальні місця для ваших особистих фото. Особливості: книга повністю з картону, має короткий опис та завдання, а головне – одна з небагатьох вімельбухів про Україну!

«Подорож до дивовижного світу тварин» Брендан Кірні  

Прочитавши цю книгу ти точно захочеш поїхати в навколосвітню подорож! Вімельбух перенесе в будь-який куточок планети: тундру, тайгу, африканську савану, тайгу, гарячі джерела, мангровий ліс, льодовики Антарктиди і навіть до великого бар’єрного рифу. Крім того, книга захопливо розповість про дивовижних тварин, рекорди світу тварин, познайомить з різними середовищами існування та їхніми унікальними мешканцями. Особливості: вімельбух з елементами енциклопедії, розрахований на дітей 3-8 років (але й батьки від неї не зможуть відірватись), має досить багато тексту та завдання.

Завітайте до бібліотеки, ставайте нашими читачами та за допомогою вімельбухів розвивайте своїх дітей!

Наталія Гапіченко,
головна бібліотекарка
сектору обмінних фондів

 

Зберігайте спокій і читайте книги

            Більше двох років війни: страх, тривога, гнів, порожнеча, занепокоєння, дратівливість, злість – знайомі почуття? Така нестабільність – нормальна реакція на ненормальні обставини, в яких ми перебуваємо. Під час війни вкрай важливо вміти керувати власними емоціями, які допомагають зрозуміти, добре чи погано для нас те, що зараз відбувається. Наразі українці майже постійно перебувають в стані стресу і, щоб з нього вийти, для кожного є свій стресознижувальний фактор: випити чашку гарячого чаю, прогулятися й подихати свіжим повітрям, покататися на велосипеді, послухати музику, зайнятися фізичними вправами, а також почитати книгу.

Читання знижує стрес, поліпшує настрій і набагато більше розслабляє, ніж музика чи прогулянка. Дослідження 2009 року в Університеті Сассекса показало, що читання може зменшити стрес на 68 %, прогулянка – на 42%, випивання чашки чаю – на 54 % та прослуховування музики – на 61 %.

Книга творить дива. Вона розвиває мислення, надає впевненості, робить нас більш творчими, креативними, покращує сон і мозкову активність. Читання книг допомагає людині вийти з пригніченого стану, уявити нові дивовижні світи.

Відділ обслуговування користувачів Обласної універсальної наукової бібліотеки імені Дмитра Чижевського пропонує літературу з психології, яка допоможе людині вийти з кризових ситуацій, які склалися, дасть відповіді на питання, що хвилюють і, таким чином, допоможе знайти рішення проблем, що турбують.

Книга Девіда Д. Бернса «Почувайся добре. Нова терапія настрою» / Д. Д. Бернс ; пер. Н. Третякова. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2020. – 544 с. світовий бестселер. ЇЇ автор – суперфахівець з когнітивно-поведінкової терапії, багато років вивчав причини та методи лікування депресії і в своїй книзі довів, що «діагностика власного настрою – перший крок до одужання». Книга допоможе виявити передвісників депресії та запобігти їм. Завдяки методиці доктора Бернса можна навчитися працювати над самооцінкою, конструктивно сприймати критику, позбавитись смутку та почуття провини. Автор чудово подає інформацію про антидепресанти і дає зрозуміти, як працюють ці препарати. Пропонована книжка буде корисна тим, хто хоче допомогти собі сам, зрозуміти свій настрій та опанувати його і почуватися добре.

Книга Джулі Сміт «Чому мені раніше цього не казали? Стратегія спокійного життя в буремні часи» / Д. Сміт ; пер. з англ. Д. Кожедуба. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2023. – 243 с. міжнародний бестселер, практичний посібник психологічних порад. Авторка –психологиня-практик, її дослідження ґрунтуються на багаторічному досвіді роботи у сфері клінічної психології. Лікарка Сміт наголошує на тому, що її книжка має бути завжди поруч, щоб ви могли читати певні розділи за потреби, тобто, обрали розділ, що стосується саме тих проблем, з якими ви зіткнулись, і спробували застосувати на практиці те, про що в ньому йдеться.

Психологиня в книзі зібрала докупи найцінніші знання й практики, що змінили її життя та життя людей, з якими вона працювала. За результатами роботи вона багато разів чула слова: «Чому мені раніше цього не казали?» Інструменти, які використовує Джулі, – це життєві навички, які здатні допомогти кожному подолати важкі часи у житті. Книга допоможе зміцнити впевненість у собі, зрозуміти, як боротися зі страхом, долати депресію, навчитись правильно трактувати свої емоції та давати їм раду. Вона буде корисна для тих, хто хоче зберегти власне психічне здоровя та зміцнити психологічну стійкість в складних ситуаціях.

Ще одна супер книга, присвячена темі подолання депресії, написана молодим британським письменником Меттом Гейгом. «Чому варто жити далі» / Метт Гейґ ; пер. з англ. І. Лютенко. Харків : Ранок : Фабула, 2019. – 255 с.

Це особиста книга, в якій автор розповів свою історію світу. Довгих 8 років він прожив у світі без любові та радості. Перебуваючи в такому стані, Метт зміг здолати депресію й вибратися з психологічного пекла.

Автор книги ділиться з читачами своїм минулим, пережитим та тим, що йому допомогло встати на ноги. Гейґ детально описав особистий досвід подолання панічних атак. Книга дуже емоційна. Коли читаєш, як Метт Гейг описує власні переживання в найтяжчі моменти депресії, на очі навертаються сльози. Своєю книгою він дуже хоче допомогти людям, які проходять через те саме, що і він колись випробовував на собі. Також книгу варто прочитати рідним і друзям людей, які потерпають від депресії, щоб краще розуміти їх і допомогти.

Одна з найкращих книг з популярної психології – «Не годуйте мавпу! Як вийти із замкнутого кола неспокою та тривоги» Дженніфер Шеннон / Д. Шеннон. – К. : Сварог, 2020. – 144 с., терапевта з двадцятирічним стажем, що спеціалізується на лікуванні тривожних розладів. Ця невеличка книжка містить 11 розділів – від «Сприйняття загрози» до «Життя в новому світі», які крок за кроком ведуть вас до вирішення проблеми. В кінці кожного розділу наводяться висновки. Дженніфер доводить, що тривожні думки схожі на мавпу, що стрибає у пошуках безпечного місця. Прагнення уникнути того, чого ви боїтесь, не знижує тривогу, а лише живить набридливу мавпочку у голові. Книга Дженніфер – чітке й послідовне керівництво, яке допоможе подолати будь-яку тривогу, перемогти страх і зняти стрес, вона ефективна і корисна як самотерапія.

Книга Крістен Гелмстеттер «Розмова із самим собою за чашкою кави. Пять хвилин на день, з яких розпочнеться щасливе життя» / К. Гелмстеттер; пер. Д. Москвітіна. – Харків : Віват, 2023. – 205 с. справжній практичний курс із саморозвитку. Авторка запрошує провести всього пять хвилин на день, протягом яких ви будете розмовляти з собою за чашкою кави. Вона навчить, як позбутися негативних думок, адекватно реагувати на критику, полюбити себе і своє тіло, тобто переформувати свій мозок. Кожен розділ книги містить короткі історії, запитання для роздумів, вправи і афірмації, які допоможуть стати щасливішим і успішнішим. Розмова із собою за чашкою кави – це потужна практика, що змінює життя й потребує лише п’ять хвилин на день. Вона підвищує самооцінку, наповнює щастям і допомагає побудувати таке життя, яке ви завжди хотіли мати.

Посібник Тетяни Вишко «Дихай і живи. Як опанувати себе в кризових ситуаціях» / Т. Вишко. – Харків : Віват, 2023. – 188 с. попри сьогоднішню війну повертає до нормального життя через любов. Авторка – українська психологиня, психотерапевтка-консультантка, сертифікована інструкторка з тілесних практик застосовує у роботі методи позитивної психотерапії. Вона точно описує психологічні техніки та вправи, які допоможуть покращити психоемоційний стан, навчать керувати емоціями і усувати тривогу. Ця книга – практична інструкція для самодопомоги і відновлення психологічного здоровя.

Популярністю читачів користується книга Алекса Корба «У пастці депресії. Як подолати тривожність і радіти життю» / А. Корб ; пер. А. Марховська. – К. : Наш Формат, 2019. – 214 с. Мільйони українців живуть у дуже важкий час, коли йде війна. Вони відчувають моральну та фізичну втому, пригніченість, спустошеність. Такий стан зараз у кожного з нас, але кожен долає його у свій спосіб.

У першій (теоретичній) частині книги – «У полоні низхідної спіралі» – автор з наукової точки зору, але дуже легко і зрозуміло пояснює, як діє мозок у стані депресії, в чому різниця між хвилюванням і тривожністю, чому ми завжди помічаємо і запам’ятовуємо тільки погане. Він доводить, що все у нашому мозку взаємопов’язане. У другій частині (практичній) – «Утворення висхідної спіралі» – Алекс Корб наводить декілька методів і правил, які дозволять вийти з депресії. Він дає нам чітке роз’яснення, як сон впливає на нас і наш мозок; дає пораду, як покращити пам’ять та здатність до засвоєння інформації, як змінити шкідливі звички на корисні, як навчитися покладатися на інших людей. Автор детально описує, що і як треба робити, щоб уникнути депресивних станів, тривоги та невпевненості. Особливо корисно прочитати книгу на упередження депресивного стану, щоб потім не опинитися у пастці депресії.

У психологічній скарбниці обласної книгозбірні є також дитяча книга про стрес Тані Ллойд Кай «Під тиском. Наука про стрес» / Т. Л. Кай ; худ. М. – Е. Трамбле ; пер. з англ. Г. Лелів. – К. : Моя книжкова полиця, 2019. – 75,[1] c. Це захопливе дослідження, яке допоможе дітям зрозуміти, що таке стрес і як він впливає на здоров’я та поведінку. Книгу доповнюють чудові яскраві ілюстрації Марі-Ев Трамбле. Книга буде корисна і цікава як дітям, так і батькам, вчителям.

Отже, читання – це здоровий спосіб втечі від повсякденної рутини та стресу, а ще – ефективний, доступний і корисний засіб розслаблення та релаксу.

Тих, хто хоче мати стабільний душевний спокій, чекаємо в бібліотеці імені Дмитра Чижевського.

 

Галина Руденко,
провідний бібліотекар
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського