вівторок, 25 червня 2024 р.

МЕНТАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я: ЯК ПОДБАТИ ПРО СЕБЕ?

Ментальне здоров’я є невід’ємною частиною щасливого життя. Це поняття дуже широке і поєднує різні аспекти. Громадське (ментальне/психічне) здоров’я – стан добробуту, в якому людина живе, працює та може протистояти життєвим стресам, а ще – це гармонія здорового духу, здорового психічного і фізичного здоров’я. В умовах військових дій найголовнішим завданням у сфері громадського здоров’я країн світу є надання якісних медичних послуг для профілактики неінфекційних захворювань та запобігання поширенню захворювань на психічні розлади. Збереження ментального/психічного здоров’я є головним питанням країн світу через те, що захворюваність на розлади психіки та поведінки входить до 10 найпоширеніших захворювань і є великим соціальним тягарем держав у всьому світі й головною причиною зменшення років життя людей планети.
Проблема захисту ментального/психічного здоров’я в сучасній системі громадського здоров’я України загострилася з початком повномасштабної війни. Для повноцінного життя кожного громадянина України є обов’язком дбати про своє ментальне/психічне здоров’я. У воєнний час/стан це дуже важко, особливо для осіб, які перебувають у зоні бойових дій, в окупації. Постійні повітряні тривоги, бомбардування є потенційним чинником тривалих стресів, депресій, посттравматичний стресовий розлад, які виснажують організм людини. За прогнозами ВООЗ, встановлено, що кожен другий українець може зіткнутися з проблемами у сфері ментального/психічного здоров’я.
Як зрозуміти, що виникли проблеми з психічним здоров’ям, та де знайти відповіді? В цьому допоможуть книги з психології та психіатрії, що знаходяться у головній книгозбірні області бібліотеці імені Дмитра Чижевського у відділі документів з питань медицини та охорони здоров’я, а саме: учбова література - підручники, навчальні та навчально-методичні посібники - монографії, довідкові видання та інші. Пропонуємо познайомитись з виданнями з цієї тематики. Вся ця література так чи інакше допоможе стабілізувати ментальне/психічне здоров’я ваше або ваших близьких та рідних, якщо буде в цьому потреба. А ще - стати у нагоді викладачам, студентам, спеціалістам, психологам, психіатрам, військовим, внутрішньо переміщеним особам, пересічним громадянам та всім бажаючим, хто цікавиться такою літературою.

Никоненко, Ю. П. Основи психологічної просвіти та профілактики : навчально-методичний посібник / Ю. П. Никоненко ; Ніжинський держ. ун-т ім. М. В. Гоголя. - К. : КНТ, 2019. - 191 с. У посібнику представлені основні поняття та теоретико-методологічні концепції первинної, вторинної, третинної психологічної профілактики порушень психологічного здоров'я учнівської молоді та педагогів. Проаналізовані найбільш поширені порушення адаптації учнів та студентів, розроблені заходи профілактики негативних наслідків стресу та синдрому «професійного вигорання» у педагогів та інших фахівців. Навчально-методичний посібник укладений для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Психологія», «Соціальна робота», «Практична психологія» денної та заочної форми навчання. Доцільний для використання викладачами загальноосвітніх навчальних закладів, ВНЗ, практичними психологами, студентами педагогічних та психологічних спеціальностей, соціальними педагогами, батьками.
Сучасні воєнні події в Україні супроводжуються збільшенням кола осіб, які потребують медико-психологічної підтримки (військовослужбовці, члени їхніх родин, тимчасово переміщені особи та ін.). Виникає нагальна потреба у підготовці фахівців, здатних надавати медико-психологічну допомогу як самостійно, так і в складі мобільних мультидисциплінарних команд. В цьому допоможуть наступні книги:
Охорона ментального здоров’я та медико-психологічна реабілітація військовослужбовців в умовах гібридної війни: теорія і практика : монографія / В. І. ЦІимбалюк, В. В. Стеблюк, О. В. Друзь ; ред. В. І. Цимбалюк. - К. : ВСВ «Медицина», 2021. - 256 с. У монографії висвітлено проблеми розбудови системи охорони психічного здоров’я в Збройних силах України, організації психіатричної, наркологічної, медико-психологічної, а також волонтерської допомоги. Розкрито актуальні питання сфери психічного здоров’я учасників бойових дій на Сході України. Зокрема описано вплив чинників бойового середовища на військовослужбовців, клініко-психологічні характеристики посттравматичного стресового розладу, аддиктивні розлади, суїцидальні випадки, контузії та постконтузійний синдром. Наведено програму комплексної диференційованої терапії ПТСР у військовослужбовців. Особливу увагу приділено психологічній корекції порушень здоров’я сім’ям учасників бойових дій. Видання буде корисним для студентів, магістрів, лікарів-інтернів медичних закладів вищої освіти України.
Розлади психічної сфери внаслідок бойових дій : навчальний посібник для лікарів-інтернів, лікарів-слухачів, фахівців з немедичною освітою, які працюють в галузі охорони здоров’я, факультетів післядипломної освіти вищих медичних навчальних закладів / В. Д. Мішиєв [та ін.]. - К. : Медицина, 2023. – 127 с. Посібник присвячений основним питанням діагностики, екстреної медичної допомоги, психофармакотерапії та психотерапії психічних розладів, пов’язаних з веденням бойових дій. Включає в себе, крім теоретичного матеріалу, тестові завдання для контролю отриманих знань та списки літератури, рекомендованої до самостійного вивчання до кожної теми. Видання призначене для лікарів-психотерапевтів, лікарів-психіатрів, лікарів-неврологів, лікарів-психологів, практичних психологів, лікарів загальної практики-сімейної медицини, які проходять навчання на курсах спеціалізації та тематичного удосконалення на факультетах післядипломної освіти вищих навчальних закладів IV рівня акредитації.
Про головні ознаки порушення психологічної рівноваги та перші «дзвіночки» ментальних розладів можна прочитати у такому виданні як Герасименко, Лариса Олександрівна. Реакція на важкий стрес та розлади адаптації. Посттравматичний стресовий розлад : навчальний посібник / Л. О. Герасименко, А. М. Скрипніков, Р. І. Ісаков. - К. : Медицина, 2023. – 119 с.
Воєнні дії, що тривають із лютого 2022 р. в Україні, мали негативний вплив на пацієнтів зі стресовими розладами, які потребують спеціалізованої та високофахової медичної допомоги. У навчальному посібнику подано систему надання медичної допомоги пацієнтам із гострим стресовим розладом (ГСР), посттравматичною стресовою реакцією (ПТСР) та розладами адаптації (РА). Широко розкрито діагностичний підхід, який використовують у галузі психічного здоров’я. Верифіковано психодіагностичні уміння, наявність та ступінь тривоги, безсоння, суїцидальні тенденції, систематизовані шкали та методи обстеження у зручному форматі. У посібнику виконано порівняння останньої Міжнародної класифікації хвороб 11-го перегляду з описаною попередньою класифікацією. Наводяться основні клінічні прояви, диференціальна діагностика, сучасна терапія ГСР, ПТСР, РА на основі клінічного досвіду та аналізу світової медицини. Навчальний посібник рекомендовано для поглибленого вивчення студентами медичних, педіатричних та стоматологічних факультетів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів фаху «Психіатрія та наркологія», а також може бути використаний магістрами та аспірантами фаху «Психіатрія та наркологія», «Психотерапія» та «Медична психологія». Книга призначена для психологів, психіатрів, студентів магістерського рівня, аспірантів цього профілю.
Чабан, О. Психічні розлади воєнного часу / О. С. Чабан, О. О. Хаустова, В. Ю. Омелянович // Бібліотечка практикуючого лікаря. - 2023. - № 8-9. - С. 7-183. У монографії викладено сучасні погляди та практичні рекомендації щодо диференційної діагностики, лікування й реабілітації хворих, які страждають на психічні розлади та пов’язані з впливом стресорів, типових для воєнного часу. Звернуто увагу на види психічної патології, асоційованої як із безпосеред­нім перебуванням у зоні бойових дій, так і з вимушеною міграцією, полоном та тортурами. На підставі сучасних клінічних настанов провідних західних країн і вітчизняного досвіду розглянуто підходи до діагностики, першої домедичної допомоги, психофармакотерапії й психотерапії бойової та оперативної стре­сової реакції, гострої реакції на стрес, посттравматичного стресового розладу, комплексного посттравматичного стресового розладу, тривалого розладу горя й розладу адаптації. Видання буде корисним для військових лікарів усіх спеціальностей, лікарів-психіатрів, лікарів-медичних психологів, лікарів-психотерапевтів, лікарів-нарко­логів, лікарів-інтернів і лікарів, які проходять навчання на курсах спеціалізації за спеціальностями «Психіатрія», «Наркологія», «Психотерапія» та «Медична психологія», а також студентів вищих медичних навчальних закладів України IV рівня акредитації за спеціальностями «Медицина», «Медична психологія». Монографія також може бути корисною для підготовки парамедиків та волон­терів, які надають допомогу військовослужбовцям і цивільним, які перебували в зоні бойових дій, були в полоні чи є вимушеними мігрантами.
Сьогодні у світі спостерігається стрімке поширення захворювань психіки, нерозривно пов’язаних із соматичними недугами, причини яких криються у взаємодії факторів тілесності та психіки. В реаліях нашого часу в Україні ця проблема набуває актуального звучання. Тож варто звернутись до таких видань: 
Посттравматичний стресовий розлад : навч. пос. для студентів вищих мед. закладів МОЗ України / Олена Венгер, Світлана Ястремська, Надія Рега ; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського МОЗ України". - Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. - 260 с. У посібнику описано посттравматичний стресовий розлад та докладно знайомить з стратегіями надання допомоги пацієнтам із цим станом. Методика викладання курсу включає традиційні методи навчальної роботи, зокрема аналіз випадків із практики, роботу в групах, колективне обговорення і самооцінювання.
Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) є психічним розладом, який розвивається у деяких людей після того, як вони пережили або стали свідками травматичних подій. ПТСР є проблемою тривоги, яка розвивається після надзвичайно травматичних подій, таких як війна, злочин, нещасний випадок або стихійне лихо. Люди з посттравматичним стресовим розладом не можуть пережити цю подію через нав’язливі спогади та кошмари; схильні уникати всього, що нагадує їм про травму і мають тривожні почуття, яких раніше не було, настільки інтенсивні, що їхнє звичне життя порушується. Тож можна звернутись до посібника Практична психосоматика: тривога // Бібліотечка практикуючого лікаря. - 2022. - № 7-8. - С. 8-137. У навчальному посібнику узагальнено та систематизовано сучасний світовий досвід із надання допомоги хворим на тривожні розлади. Приділено особливу увагу епідеміології та етіопатогенезу тривоги, розглянуто основні теорії формування розладів, в основі яких є тривожне реагування, та продемонстровано можливість їх інтеграції. Досліджено клінічні особливості та діагностику тривоги за клінічними шкалами, а також діагностику окремих тривожних розладів відповідно до класифікацій МКХ-10, DSM-5 та МКХ-11. Наведено сучасні схеми їх лікування, у тому числі у випадках появи резистентності до терапії. Навчальний посібник розраховано на лікарів-психіатрів, лікарів-наркологів, лікарів-неврологів, лікарів невідкладної допомоги, лікарів загальної практики сімейної медицини, а також слухачів вищих медичних навчальних закладів післядипломної освіти і студентів медичних вузів. А ще бажано звернути увагу на таке видання Чабан, О. С. Практична психосоматика: діагностичні шкали / О. С. Чабан, О. О. Хаустова [та ін.] // Бібліотечка практикуючого лікаря. - 2019. - № 3. – С.112. У третій, оновленій та доповненій редакції навчального посібника з позиції психосоматичної медицини, представлено діагностичні підходи до курації пацієнтів загальносоматичної та психіатричної практики в умовах сучасного агресивного соціуму. Проаналізовано проблеми гіподіагностики психічних розладів у пацієнтів соматичної практики, особливо за наявності одного або кількох хронічних неінфекційних захворювань. Наведено та пояснено представленість психосоматичних розладів у класифікаціях МКХ-10, DSM 5 та МКХ-11. Описані методи обстеження психосоматичного пацієнта, що дозволяють визначити його схильність до розвитку психосоматичного розладу, верифікувати наявність та ступінь виразності тривоги, ПТСР, депресії, суїцидальних тенденцій, безсоння, болю, втоми, когнітивного дефіциту, порушень міжособистісних відносин тощо. Звернено увагу на оцінку життєстійкості та потреб у реабілітації; надано шкали для визначення тривоги та депресії в постінсультних пацієнтів із вадами комунікації. Висвітлені методи визначення якості життя психосоматичних пацієнтів, у тому числі ті, що розроблені авторами посібника. Окремий розділ присвячено діагностиці синдрому емоційного вигоряння. Наведені матеріали дозволяють провести всебічну оцінку основних психопатологічних феноменів задля обґрунтованої подальшої розробки стратегії і тактики комплексної терапії.

Пропонуємо книгу Ісаков, Рустам Ісроілович. Психосоматична патологія / Р. І. Ісаков. - К. : Медицина, 2023. - 167 с. – покликана допомогти масовому читачеві і спеціалістам з охорони здоров’я систематизувати знання про сучасний стан психосоматичної патології, її історію та перспективи. Книга буде корисна читачам, які досліджують «мову тіла» і «загадки душі», лікарям та психологам, які навчаються і практикують, студентам медичних закладів вищої освіти, а також усім, хто зацікавлений у поліпшенні власного самопочуття, здоров’я дітей та близьких.

Підсумовуючи, можна лише побажати: читайте, вивчайте, навчайтесь, використовуйте на практиці, робіть власні висновки, та не забувайте, що ментальне здоров’я є невід’ємною частиною життя. Будьте здорові та щасливі. Разом до перемоги!

Лариса Медведєва, 
головний бібліотекар відділу документів
з питань медицини та охорони здоров'я

Немає коментарів:

Дописати коментар